Köpvillkor

Generellt

Kinga Aktiebolag (org. nr: 559190-5111) äger och driver marknadsplatsen trollvatten.se vars produkter saluförs av anslutna webbutiker, nedan kallat Butiken, som säljer produkter inom rengöringssegmentet till konsumenter. Vid försäljning till Konsument tillämpar Butiken de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kinga Aktiebolags roll i köpprocessen är förmedlande och syftar till att sammanföra köpets parter, nämligen säljare (Butiken) och köparen (Konsumenten). Det innebär att köparens rättigheter i enlighet med Konsumentköplagen ska regleras mellan Butiken och köparen.

PRODUKTER OCH PRISER

Produkter som finns till försäljning på Kingas marknadsplats är upplagda och prissatta av Butiken.Samtliga priser på trollvatten.se är angivna i SEK, inklusive moms. Butiken ansvarar för att varje enskild produkt överensstämmer med lämnade produktbeskrivning och produktbild som på trollvatten.se. Butiken ansvarar även för att produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis.

KÖP OCH BETALNING

Beställning av produkter sker via Butiken på trollvatten.se. Kinga garanterar att de betalningsalternativ vi erbjuder är säkra. I samarbete med Klarna erbjuder vi möjlighet att betala med Klarna Checkout. Klarna garanterar snabb och säker betalning och uppfyller kraven för PCI-DSS. Säkerheten är en av de viktigaste hörnpelarna i Klarnas lösningar. Klarna är certifierade av både svenska och utländska banker samt av kortföretag. All information som rör köparens betalning krypteras med SSL (Secure Sockets Layer) vid överföring till Klarna och köparens kortuppgifter varken registreras eller lagras av Klarna. Butiken förbehåller sig rätten att neka köpet om Klarna anser att Köparen saknar giltighet eller om köpesumman inte finns tillgänglig för debitering av köparen, alternativt Klarna nekar köpet av varor. Vid beställningstillfället får köparen orderinformation om beställningen. Butiken träffar dock avtal om köp med köparen först när Butiken via Kinga har bekräftat beställningen genom en Leveransbekräftelse via e-post. Observera att du som Köpare måste ha målsmans tillstånd för att handla på trollvatten.se om du är under 18 år.

FRAKT OCH LEVERANS

Leveranstiden är normalt 2-4 arbetsdagar, räknat från dagen efter du la din beställning. Kinga rekommenderar den enskilda Butiken att behandla köparens order inom 24 timmar undantaget helgdagar. Köparen skall ha erhållit en leveransbekräftelse av butiken till sig inom 3-5 arbetsdagar. Köpare, som inom angiven tid från köpet inte har fått någon e-post eller meddelande från Butiken bör ta kontakt med Butiken snarast för att säkerställa att det inte uppkommit något fel med aviseringen från Butiken.

TRANSPORTANSVAR

Butiken är ansvarig för varor som skadas eller kommer bort under transporten till dig. Vid en ev. retur till butiken är det du som köpare som är ansvarig för varorna samt dess returfraktkostnad.

LEVERANSFÖRSENING

Om försening uppstår ska Butiken inom skälig tid meddela detta skriftligen till köparen. Köparen har rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid.

EJ UTLÖST FÖRSÄNDELSE

Försändelser som ligger hos postombud inom Sverige ligger kvar i 14 dagar innan det returneras till oss. Om du ångrar ditt köp och vill returnera varan behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera det. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten. Butiken förbehåller sig rätten att debitera kostnader som uppstår för hantering av ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad mm). Avgiften för ej uthämtade paket är 249 SEK inklusive moms.

ÅNGERRÄTT

Om du inte är helt nöjd med ditt köp kan du ångra ditt köp och få pengarna tillbaka. Köparens ångerrätt regleras i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har köparen 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. Ej använda produkter omfattas av ångerrätten endast om varorna ej nyttjats. Ångerfristen börjar löpa från den dag köparen tagit emot produkten. Köpare är införstådd i att han/hon, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade produkten. Såvida produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten. Köparen betalar fraktkostnader som uppstår vid retur.

GARANTI OCH REKLAMATIONSRÄTT

Alla produkter som finns till försäljning på trollvatten.se säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. Avvikelser från de vanliga reklamationsreglerna ska anges i produktannonserna. Butiken sköter all support och kommunikation i övrigt med köparen gällande dennes köp, inbegripet mottagande och hantering av reklamationer. Vissa produkter omfattas av särskilda garantier och omfattningen av garantierna framgår i sådana fall av produktannonsen alternativt medföljer produkten vid leveransen. Vid reklamation har köparen rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Köparen är därmed införstådd i att Butiken har rätt att i första hand erbjuda köparen alternativ produkt. Om felet är av väsentligt betydelse för köparen har köparen rätt att häva köpet. Vid fel på produkt som ej orsakats av köparen men som omfattas av särskild garanti som lämnats av Butiken, repareras eller ersätts produkten av den enskilda Butiken på Butikens bekostnad. Köparen bör spara och förvara leveransbekräftelsen från sitt köp väl eftersom dokumentet krävs om köparen behöver reklamera produkten.

TVISTER OCH LAGVAL

På dessa allmänna villkor skall svensk materiell rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följs Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen GDPR (Genereal Data Protection Regulation) i kraft och stärker ditt skydd och dina rättigheter gällande personuppgifter. Kinga Städ och dess aktiebolag är måna om din personliga integritet och nedan redogör vi för vilka personuppgifter som sparas och hur de används. Har du frågor eller funderingar på kring hur användandet av dina personuppgifter hanteras, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på: info@trollvatten.se

VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

Personuppgifter som samlas in används för att utföra, tillhandahålla och förbättra Kinga Aktiebolags service och tjänster med lagligt stöd i Köp- och Avtalsvillkoren som ingås vid köp från Kingas butiker.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTERNA VI SAMLAR IN?

Kinga Aktiebolag, org. nr 559190-5111 med adress Drottninggatan 11, 252 21 Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Genom en rad olika sätt kan du komma att tilldela din information till Kinga. Denna information kan bland annat samlas in i samband med att du bekräftar ett köp, skriver upp dig för nyhetsbrev etc.

  • Person- & kontaktinfo – namn, leverans- & fakturaadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION TILL?

Kinga kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

  • Klarna – Betalningspartner
  • Butiker – Kinga kan komma att tilldela dina uppgifter hos Butiken du genomför köp hos. Kinga delar enbart de personuppgifter som är väsentligt för att man skall kunna administrera och hantera din order.
  • Myndigheter – Kinga kan komma att tilldela dina uppgifter enligt lag till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter.
  • Logistik- och transportföretag – Kinga kan komma att tilldela dina uppgifter till logistik- och transportföretag som Kinga nyttjar. Kinga delar enbart de personuppgifter som är väsentligt för att transportföretagen skall kunna leverera ordern till köparen.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot köparen och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

DINA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE & RADERING

Rätt att få tillgång till lagrade personuppgifter:

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad:

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att de inte längre är nödvändiga för det syfte den är insamlad för.

VILKEN MYNDIGHET ÄR TILLSYNSMYNDIGHET?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

LÄNKAR PÅ WEBBPLATSEN OCH FRÅN SAMARBETSPARTNERS ELLER BUTIKER

Externa länkar till andra webbplatser kan förekomma på trollvatten.se. Ovanstående information gäller inte för dessa webbplatser och Kinga ansvarar inte för den behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. I dessa fall ombeds du att direkt ta kontakt med berört bolag.